preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13
         tel.: 021 538 775

U Splitu, 23.listopada 2019.godine.

 

Radno mjesto: UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE

Mjesto rada:                 SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:   1
Vrsta zaposlenja:          Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:             Puno radno vrijeme
Smještaj:                       Nema smještaja
Naknada za prijevoz:    U cijelosti

Natječaj vrijedi od:        23.10.2019.
Natječaj vrijedi do:        31.10.2019.

Razina obrazovanja:      Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:             Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split, raspisuje

 
NATJEČAJ
za radno mjesto

 

Učitelj matematike – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena    (do povratka zamjenjivane učiteljice na rad) a najduže do 20.12.2019.godine.

Uvjeti: uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i odgovarajuću vrstu obrazovanja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).

 Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlasoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-amil adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

     - životopis
     - diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju obrazovanja
     - dokaz o državljanstvu
     - dokaz nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko
      od kaznenih djela iz članka članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
      srednjoj školi, (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj  dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaza iz članka 103.stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) koji su navedeni  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena i vrednovanje sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

Kandidat koji se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja  na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Sadržaj i način testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite-st.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Osnovne škole Plokite, Split, www.os-plokite-st..skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  „Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.


O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split  www.os-plokite-st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom a sukladno članku 23. Pravilnika o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1
 
Natječaj je objavljen  dana 23. listopada 2019.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite.st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god.2019/2020“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).
  
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „za natječaj za radno mjesto učitelj matematike“.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
        Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA:    053-02/19-01/07
URBROJ: 2181-48-01-19-05

Split, 31.listopada 2019.

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

 

Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja matematike na određeno puno radno vrijeme  vršit će se usmeno.

Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole i dostavljen svim kandidatima koji  podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, najkasnije 5 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

     -     Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
     -     Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i
           srednjoj školi ("Narodne novine", br. 112/2010., 82/2019.)
    
-     Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni matematika 
           („Narodne novine“ br. 7/2019.)

                                                    

  Predsjednik Povjerenstva
     Katica Svetinović, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
      
Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/19-01/07
URBROJ: 2181-48-01-19-12

Split, 04.studenog 2019.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Plokite, Split, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) upućuje
 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

Pozivate se na procjenu odnosno testiranje kandidata u postupku natječaja  za radno mjesto:

     -     Učitelj matematike na određeno puno radno vrijeme (najkasnije do 20.12.2019.) godine

koji je objavljen dana 23. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Plokite, Split.

 

održat će se dana 8. studenog 2019. godine, s početkom u 14:00 sati
za ukupno 5 kandidata
u Osnovnoj školi Plokite, Splitu

 

Usmeno testiranje  provodi se s kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju  uz prijavu na natječaj, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, kandidati biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

     -     Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
     -     Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u 
           osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 112/2010., 82/2019.)
     -    
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet matematika („Narodne novine“ br. 
            7/2019.)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (članak 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split).

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

Radno mjesto: UČITELJ / UČITELJICA TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE

Mjesto rada:                 SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:   1
Vrsta zaposlenja:          Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:             Puno radno vrijeme
Smještaj:                       Nema smještaja
Naknada za prijevoz:    U cijelosti

Natječaj vrijedi od:        23.10.2019.
Natječaj vrijedi do:        31.10.2019.

Razina obrazovanja:      Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:             Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split, raspisuje

 
NATJEČAJ
za radno mjesto

 

Učitelj tjelesno zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno,  (do 30.06.2020.) nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno)

Uvjeti: uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i odgovarajuću vrstu obrazovanja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).

 Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlasoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-amil adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

     - životopis
     - diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju obrazovanja
     - dokaz o državljanstvu
     - dokaz nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko
      od kaznenih djela iz članka članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
      srednjoj školi, (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj  dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaza iz članka 103.stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) koji su navedeni  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena i vrednovanje sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

Kandidat koji se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja  na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Sadržaj i način testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite-st.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Osnovne škole Plokite, Split, www.os-plokite-st..skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  „Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.


O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split  www.os-plokite-st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom a sukladno članku 23. Pravilnika o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1
 
Natječaj je objavljen  dana 23. listopada 2019.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite.st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god.2019/2020“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).
  
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „za natječaj za radno mjesto učitelj tjelesno zdravstvene kulture“.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       
Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA:    053-02/19-01/08
URBROJ: 2181-48-01-19-05

Split, 31.listopada 2019.

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

 

Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 23. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno) vršit će se usmeno.

Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole i dostavljen svim kandidatima koji  podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, najkasnije 5 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

     -     Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
     -     Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i
           srednjoj školi ("Narodne novine", br. 112/2010., 82/2019.)
    
-     Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura 
            („Narodne novine“ br. 27/2019.)

                                                    

   Predsjednik Povjerenstva
Marija Elez Kamberović, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
        Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/19-01/07
URBROJ: 2181-48-01-19-12

Split, 04.studeni 2019.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Plokite, Split, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) upućuje
 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE
 

Pozivate se na procjenu odnosno testiranje kandidata u postupku natječaja  za radno mjesto:

     -     Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na određeno (najduže do 30.06.2020.) godine nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno)
 

koji je objavljen dana 23. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Plokite, Split.

 

održat će se dana 8. studenog 2019. godine, s početkom u 12:30 sati
za ukupno 5 kandidata
u Osnovnoj školi Plokite, Split, Slavonska 13

 

Usmeno testiranje  provodi se s kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju  uz prijavu na natječaj, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, kandidati biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.
 

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

     -     Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
     -     Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 
           srednjoj školi ("Narodne novine", br. 112/2010., 82/2019.)
     -    
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura 
           („Narodne novine“ br. 27/2019.)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (članak 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split).

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 


OGLASNA PLOČA


Sjednica UČITELJSKOG VIJEĆA
utorak, 11.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice UV-a


Sjednica VIJEĆA RODITELJA
utorak, 11.svibnja 2021. u 18.00 sati 
Dnevni red sjednice VR-a


Sjednica SKUPA RADNIKA
četvrtak, 13.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice SR-a

do kraja II.pougodišta

Osnovna škola PLOKITE

E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
07.05.2021. 10:08
Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio"
U četvrtak, 13. svibnja 2021. godine s početkom u 13 sati nastavljamo edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio". Sedmi u ... The post Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio" appeared first on CARNET .

06.05.2021. 15:52
Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aktivne mrežne opreme za nadogradnju okosnice CARNET mreže u sklopu projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže appeared first on CARNET .

05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju