preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13
         tel.: 021 538 775

KLASA:       053-02/19-01/05
URBROJ:    2181-48-01-19-01

U Splitu, 14.listopada 2019.godine.

 

Radno mjesto: DOMAR / DOMARKA LOŽAČ / LOŽAČICA


Mjesto rada:                 SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Broj traženih radnika:   1
Vrsta zaposlenja:          Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:             10 sati tjedno
Smještaj:                       Nema smještaja 
Naknada za prijevoz:    U cijelosti

Natječaj vrijedi od:        14.10.2019.
Natječaj vrijedi do:        22.10.2019. 

Razina obrazovanja:     Srednja škola 3 godine
                                      Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:            Nije važno

Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjojškoli (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split,

raspisuje 
NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta

1. Domar – ložač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 od 40 radnih sati 
    tjedno) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Uvjeti: uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, br. 88/14. i 20/15.) i Pravilnikom o radu Osnovne škole Plokite, Split - završena srednja škola tehničke struke i osposobljenost za rukovanjem centralnim grijanjem.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-amil adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o završenoj srednjoj školi tehničke struke
- dokaz o osposobljenosti za rukovanjem centralnim grijanjem
- dokaz nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi 
  kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka članak 106. Zakona o odgoju i
  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.
 
Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu uputit će se na prethodno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada.
  
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj  dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaza iz članka 103.stavka1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) koji su navedeni  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena i vrednovanje sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole PLOKITE, Split.

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

Kandidat koji se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja  na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Sadržaj i način testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite-st.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Osnovne škole Plokite, Split, www.os-plokite-st..skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  „Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split  www.os-plokite-st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen  dana 14. listopada 2019.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite.st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god.2019/2020“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 22. listopada 2019.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „za natječaj za radno mjesto domar-ložač“

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/19-01/05
URBROJ: 2181-48-01-19-08

Split, 22.listopada 2019.

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

 

Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 14. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu domara - ložača na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno vršit će se usmeno – razgovorom i odrađivanjem obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.

Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole i dostavljen svim kandidatima koji  podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, najkasnije 5 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

 

                                                                                                              Predsjednik Povjerenstva
                                                                                                                    Davor Galić, prof.OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
         
Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/19-01/05
URBROJ: 2181-48-01-19-14

Split, 28.listopada 2019.


Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Plokite, Split, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) upućuje

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

 

PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto:

     -     domar/ložač neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno

koji je objavljen dana 14. listopada 2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split.

 

održat će se dana 04. studenog 2019. godine, s početkom u 09:00 sati,
u Osnovnoj školi Plokite, Splitu

 

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati po rasporedu :

Redni broj

Prezime i ime kandidata i vrijeme testiranja

1.

     Renato KUJUNDŽIĆ      09:00

2.

     Frane VLAJČEVIĆ        10:00

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 40 minuta.

Pomoćno-tehnički radnici u pravilu se testiraju usmeno, razgovorom i određivanjem obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.
Sukladno Pravilniku svaki kandidat će obaviti određene poslove iz djelokruga rada domara – ložača koji će se vrednovati od 0 do 5 bodova.

Nakon obavljenog određenog posla iz djelokruga rada domara – ložača, s kandidatima će se obaviti testni razgovor koji će se također vrednovati od 0 do 5 bodova.

Razgovorom će procijeniti:

     -     motiviranost kandidata
     -     znanje o poslu radnog mjesta
     -     vještine komuniciranja kandidata
     -     samopouzdanje kandidata
     -    
ozbiljnost kandidata
     -    
dodatna znanja kandidata

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (članak 23.Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split.

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13
         tel.: 021 538 775

KLASA:       053-02/19-01/06
URBROJ:    2181-48-01-19-01

U Splitu, 14.listopada 2019.godine.

 

Radno mjesto: SPREMAČ / SPREMAČICA


Mjesto rada:                 SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Broj traženih radnika:   1
Vrsta zaposlenja:          Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:             Puno radno vrijeme
Smještaj:                       Nema smještaja 
Naknada za prijevoz:    U cijelosti

Natječaj vrijedi od:        14.10.2019.
Natječaj vrijedi do:        22.10.2019. 

Razina obrazovanja:     Završena osnovna škola
Radno iskustvo:            Nije važno

Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjojškoli (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split,

 

raspisuje 
NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta

1.  Spremač / ica – 1 izvršitelj/ica na određeno, (najduže do 20.12.2019.godine.) puno radno
     vrijeme

Uvjeti: uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.).

Završeno osnovnoškolsko obrazovanje.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-amil adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:


- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
- dokaz nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi
  kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka članak 106. Zakona o odgoju i
  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
 
Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.        

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj  dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaza iz članka 103.stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) koji su navedeni  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena i vrednovanje
sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole PLOKITE, Split.

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

Smatra se da kandidat, koji se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja  na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Sadržaj i način testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split
www.os-plokite-st.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Osnovne škole Plokite, Split,
www.os-plokite-st..skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020“,  „Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split 
www.os-plokite-st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god. 2019/2020, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen  dana 14. listopada 2019.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split
www.os-plokite.st.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, podrubrici „šk.god.2019/2020“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 22. listopada 2019.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.). 
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „za natječaj za radno mjesto „Spremač/ica“

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13

KLASA: 053-02/19-01/06
URBROJ: 2181-48-01-19-02

U Splitu, 17.listopada 2019.

 

Ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split donio je
 

ODLUKU
o obustavi javnog natječaja         

 

  1. Ovom odlukom obustavlja se natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA (1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme – najduže do 20.12.2019.) objavljen 14.10.2019. godine na oglasnim i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Plokite, Split

  2. Razlog poništenja natječaja je prestanak razloga za zamjenu jer se spremačica za čiju je zamjenu raspisan natječaj vratila s korištenja bolovanja.

  3. Obavijest o donošenju ove Odluke dostavit će se svim kandidatima koji eventualno dostave svoje prijave na javni natječaj

  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Plokite, Split

 

       Ravnatelj
Mate Vuković, prof.

 


OGLASNA PLOČA


Sjednica UČITELJSKOG VIJEĆA
utorak, 11.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice UV-a


Sjednica VIJEĆA RODITELJA
utorak, 11.svibnja 2021. u 18.00 sati 
Dnevni red sjednice VR-a


Sjednica SKUPA RADNIKA
četvrtak, 13.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice SR-a

do kraja II.pougodišta

Osnovna škola PLOKITE

E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
07.05.2021. 10:08
Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio"
U četvrtak, 13. svibnja 2021. godine s početkom u 13 sati nastavljamo edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio". Sedmi u ... The post Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio" appeared first on CARNET .

06.05.2021. 15:52
Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aktivne mrežne opreme za nadogradnju okosnice CARNET mreže u sklopu projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže appeared first on CARNET .

05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju