preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA  PLOKITE
        Split, Slavonska 13

KLASA:       053-02/20-01/10
URBROJ:    2181-48-01-20-01

U Splitu, 22.12.2020.    

  

Mjesto rada:  SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:  1
Vrsta zaposlenja:  Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme
Smještaj:  Nema smještaja
Naknada za prijevoz:  U cijelosti

Natječaj vrijedi od:  23.12.2020.
Natječaj vrijedi do:  31.12.2020.

Razina obrazovanja:  Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:  Nije važno

                          

 

              HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
                               Područna služba u Splitu

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20),  članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split, (u daljnjem tekstu Pravilnika) ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split, raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

  1. EDUKATOR - REHABILITATOR za rad s učenicima s oštećenjem vida u osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

  -  uz  opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20).
  -  radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.)

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno obrazovnog rada.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

  -  životopis
  -  dokaz o državljanstvu
  -  diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
  -  uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana na dan raspisivanja natječaja)
  - 
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17. i 98/19.), koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete Natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

POVEZNICA:   http://www.os-plokite-st.skole.hr/23_12_2020__copy

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Način procjene odnosno testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite-st.skole.hr

POVEZNICA

http://www.os-plokite-st.skole.hr/23_12_2020__copy

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split  www.os-plokite-st.skole.hr  u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom a sukladno članku 23. Pravilnika o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

POVEZNICA:   

http://www.os-plokite-st.skole.hr/23_12_2020__copy

U slučaju iz članka 23. stavak 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom.

Natječaj je objavljen  dana 23.12.2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite.st.skole.hr 

POVEZNICA:   

http://www.os-plokite-st.skole.hr/23_12_2020__copy

i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „Za natječaj za radno mjesto „Edukatora - rehabilitatora“.   

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
      
Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje


KLASA: 053-02/20-01/11
URBROJ: 2181-48-01-06

Split, 31.12.2020.

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 23. prosinca 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu edukatora rehabilitatora za rad s učenicima s oštećenjem vida u osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno puno radno vrijeme  vršit će se usmeno.

Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole i dostavljen svim kandidatima koji  podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, najkasnije 5 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 64/20.)

  • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta , učenika te sastavu stručnih povjerenstava ("Narodne novine", br. 67/2014., 63/2020.)

  • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćamarazvoju („Narodne novine“ br. 24/2015.)


POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       
Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/20-01/10
URBROJ: 2181-48-21-11

Split, 08.01.2021.

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA  / INTERVJU

Procjena odnosno testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto edukatora rehabilitatora za rad s učenicima s oštećenjem vida u osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije, na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 23.12.2020. na mrežnoj i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj i oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split

www.os-plokite-st.skole.hr

u rubrici pod nazivom:  Natječaji: podrubrici šk.god. 2020./2021.

http://www.os-plokite-st.skole.hr/23_12_2020__copy

održat će se u srijedu, 13.01.2021. u Osnovnoj školi Plokite, Split u knjižnici Škole, u skladu s epidemiološkim mjerama

na procjenu, odnosno testiranje kandidata pozivaju se slijedeći kandidati natječaja:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

Vrijeme (sat) testiranje

1.

  MIMICA Morana

09.30

2.

  MARUNČIĆ Ena

10.00


PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi procjeni odnosno  testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak procjene odnosno testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije procjene odnosno  testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Procjeni odnosno testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava ("Narodne novine", br. 67/2014., 63/2020.)

  • Odluka o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ br. 24/2015.)

Razgovorom će procijeniti:

  • motiviranost kandidata,  znanje o poslu radnog mjesta, vještine komuniciranja kandidata, samopouzdanje kandidata, ozbiljnost kandidata, dodatna znanja kandidata, snalažljivost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (članak 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split).


POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


do pocetka 2.polugodišta
OS PLOKITE, Split
E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
15.01.2021. 14:02
Istraživanje tržišta – poziv na sastanak
U sklopu II. faze programa ,,e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET ... The post Istraživanje tržišta – poziv na sastanak appeared first on CARNET .

14.01.2021. 16:24
Prethodno savjetovanje – Nabava aplikacije za upravljanje školskom mrežom
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aplikacije za upravljanje školskom mrežom. Prethodno savjetovanje objavljeno je 13. siječnja 2021., a rok za ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava aplikacije za upravljanje školskom mrežom appeared first on CARNET .

13.01.2021. 10:12
Prethodno savjetovanje – Nabava sustava za korisnike (CARNET gama)
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu sustava za korisnike – CARNET gama. Prethodno savjetovanje objavljeno je 11. siječnja 2021., a rok ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava sustava za korisnike (CARNET gama) appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju