preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA  PLOKITE
        Split, Slavonska 13

KLASA:       053-02/20-01/05
URBROJ:    2181-48-01-20-01

U Splitu, 16.10.2020.                                

 

              HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
                               Područna služba u Splitu

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20) članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite iz Splita, ravnatelj Osnovne škole Plokite, Split, raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE I INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno (zamjena) – izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandodati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19. i 75/20.).
  Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno obrazovnog rada

 • radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.)

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

     -     životopis
     -     dokaz o državljanstvu
     -     diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
     -     uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne
           vodi kazneni postupak za koji postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi 
           sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (ne 
           starije od mjesec dana na dan raspisivanja natječaja)
     -     
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 
           zavoda za mirovinsko osiguranje


Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osom dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17. i 98/19.), koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete Natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/16_10_2020__copy

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Način procjene odnosno testiranja, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite-st.skole.hr

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/16_10_2020__copy

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split  www.os-plokite-st.skole.hr 

u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom a sukladno članku 23. Pravilnika o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/16_10_2020__copy

U slučaju iz članka 23. stavak 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom.

Natječaj je objavljen  dana 21.09.2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite.st.skole.hr 

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/16_10_2020__copy

i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole:
Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „Za natječaj za radno mjesto Učitelj/ica matematike i informatike“.

 

                                                                                                 Ravnatelj
                                                                                          Mate Vuković, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
        Split, Slavonska 13
Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje 

 

KLASA: 053-02/20-01/05
URBROJ: 2181-48-01-20-05

Split, 22.10.2020.

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

 

Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 16. listopada 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja matematike i informatike na određeno nepuno radno vrijeme  vršit će se usmeno.

Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole i dostavljen svim kandidatima koji  podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, najkasnije 5 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Način procjene odnosno testiranja: usmena procjena odnosno usmeno testiranje iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.
 

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 112/2010., 82/2019.)

 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni matematika („Narodne novine“ br. 7/2019.)

 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni informatika („Narodne novine“ br. 22/2018.)

   

                                                                                                          Povjerenstvo

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
        Split, Slavonska 13

Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/20-01/05
URBROJ: 2181-48-20-23

Split, 30.10.2020.
 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA  / INTERVJU

Procjena odnosno testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto učitelja matematike i informatike, na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 od 40 radnih sati tjedno, koji je objavljen dana 16.10.2020. na mrežnoj i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj i oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split

www.os-plokite-st.skole.hr

u rubrici pod nazivom:  Natječaji: podrubrici šk.god. 2020./2021.

http://www.os-plokite-st.skole.hr/16_10_2020__copy

održat će se dana 04.11.2020. u Osnovnoj školi Plokite, Split
u knjižnici Škole, u skladu s epidemiološkim mjerama
na procjenu, odnosno testiranje kandidata pozivaju se slijedeći kandidati natječaja:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata i vrijeme testiranja

1.

    Petra BARBIR    12:30 sati

2.

    Darija ĆORIĆ    12:50 sati

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi procjeni odnosno  testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak procjene odnosno testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije procjene odnosno  testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Procjeni odnosno testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta.

Razgovorom će procijeniti:

 • motiviranost kandidata, znanje o poslu radnog mjesta, vještine komuniciranja kandidata, samopouzdanje kandidata, ozbiljnost kandidata, dodatna znanja kandidata, snalažljivost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (članak 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Plokite, Split).


POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
        Split, Slavonska 13

KLASA: 053-01//20-01/05
URBROJ: 2181-48-20-30

Split, 13.11.2020.

 

OBAVIJEST
o izboru kandidata za radno mjesto učitelja matematike i informatike

 

vezano uz natječaj objavljen 16.10.2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama HZZ-a

za radno mjesto  učitelja matematike i informatike na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 od 40 radnih sati tjedno.

Rok natječaja: od 16. listopada 2020. do 24. listopada 2020.

Nakon provedenog postupka natječaja, testiranja kandidata i utvrđivanja rang liste kandidata, a sve sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Plokite, održane dana 6. studenog 2020. Školski odbor Osnovne škole Plokite, Split dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s

Petrom Barbir, sveučilišnom prvostupnicom matematike i informatike

S imenovanom je dana 09.11.2020. zaključen ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme 18 od 40 radnih sati tjedno.

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj Školi.

 

                                                                                              Ravnatelj:
                                                                                      Mate Vuković, prof.

 


OGLASNA PLOČA


Sjednica UČITELJSKOG VIJEĆA
utorak, 11.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice UV-a


Sjednica VIJEĆA RODITELJA
utorak, 11.svibnja 2021. u 18.00 sati 
Dnevni red sjednice VR-a


Sjednica SKUPA RADNIKA
četvrtak, 13.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice SR-a

do kraja II.pougodišta

Osnovna škola PLOKITE

E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
07.05.2021. 10:08
Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio"
U četvrtak, 13. svibnja 2021. godine s početkom u 13 sati nastavljamo edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio". Sedmi u ... The post Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio" appeared first on CARNET .

06.05.2021. 15:52
Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aktivne mrežne opreme za nadogradnju okosnice CARNET mreže u sklopu projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže appeared first on CARNET .

05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju