preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA  PLOKITE
        Split, Slavonska 13

KLASA:       053-02/20-01/04
URBROJ:    2181-48-01-20-01

U Splitu, 18.09.2020.                                

 

              HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
                               Područna služba u Splitu

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20) Osnovna škola Plokite, Split, raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1.) Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno, uz
      probni rad u trajanju od jednog (1) mjeseca

Uvjeti: uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17. i 98/19.) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i Pravilniku o radu Osnovne škole Plokite, Split, Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Završena osnovna škola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

     -     životopis
     -     dokaz o državljanstvu
     -     dokaz o završenoj osnovnoj školi
     -    
uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi
           kazneni postupak za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi sukladno
           članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (ne starije od 6
           mjeseci od dana objave natječaja)
     -    
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
           zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u  neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike  traženih isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu pronaći na internetskoj Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete Natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole

 http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/21_09_2020_

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Način procjene odnosno testiranja, bit će
objavljeni na mrežnoj  stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite-st.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite-st.skole.hr 

u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom a sukladno članku 23. Pravilnika o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split

POVEZNICA:   http://www.os-plokite-st.skole.hr/21_09_2020_

U slučaju iz članka 23. stavak 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Plokite, Split kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom.

http://os-plokite-st.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=785&dm_rev=1&dm_dnl=1

Natječaj je objavljen  dana 21.09.2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split    www.os-plokite.st.skole.hr 

POVEZNICA:    http://www.os-plokite-st.skole.hr/21_09_2020_

i na oglasnoj ploči Osnovne škole Plokite, Split, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Plokite, Split  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Izrazi u muškom rodu su neutralni i odnose se na oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Plokite, Slavonska 13, 21000 Split s naznakom „Za natječaj za radno mjesto „Spremač/ica“                                                                          

 

                                                                                                 Ravnatelj:

Mate Vuković, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13
Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

KLASA: 053-02/20-01/04
URBROJ: 2181-48-01-20-08

Split, 14.10.2020.

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme za 12 sati tjedno

koji je objavljen dana 21. rujna 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Plokite, Split.

održat će se dana 19. listopada 2020. godine, s početkom u 14:00 sati
za ukupno dva (2) kandidata
u Osnovnoj školi Plokite, Splitu, Slavonska 13

Usmeno testiranje  provodi se s kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju  uz prijavu na natječaj, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, kandidati biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

PRAVILA TESTIRANJA:

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.
Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.
Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet  i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta.

NAČIN PROCJENE TESTIRANJA: Procjena, odnosno testiranje, kandidata prijavljenih na predmetni natječaj vršit će se putem intervjua – razgovora iz područja poslova održavanja higijene i komunikacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
    
Split, Slavonska 13

KLASA:     053-02/20-01/04
URBROJ:  2181-48-01-20-16

Split, 26.10.2020.

 

OBAVIJEST
O SKLOPLJNOM UGOVORU S IZABRANIM KANDIDATOM
PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE

(objavljen 21.09.2020. godine)

 

Obavještavam kandidata  koji je dostavio prijavu na natječaja za radno mjesto spremača/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme koji je objavljen 21.09.2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Plokite, Split www.os-plokite-st..skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrici „2020/2021“, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

da je na temelju Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora koja je donesena na sjednici održanoj dana 21.10.2020.,

dana 22.10.2020. godine sklopljen ugovor o radu s:

Slavom Đerek, sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem, koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja, za obavljanje poslova spremačice, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole smatra se da je kandidat obaviješten o rezultatima natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj:
                                                                            Mate Vuković, prof.


OGLASNA PLOČA


Sjednica UČITELJSKOG VIJEĆA
utorak, 11.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice UV-a


Sjednica VIJEĆA RODITELJA
utorak, 11.svibnja 2021. u 18.00 sati 
Dnevni red sjednice VR-a


Sjednica SKUPA RADNIKA
četvrtak, 13.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice SR-a

do kraja II.pougodišta

Osnovna škola PLOKITE

E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
07.05.2021. 10:08
Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio"
U četvrtak, 13. svibnja 2021. godine s početkom u 13 sati nastavljamo edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio". Sedmi u ... The post Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio" appeared first on CARNET .

06.05.2021. 15:52
Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aktivne mrežne opreme za nadogradnju okosnice CARNET mreže u sklopu projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže appeared first on CARNET .

05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju