preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

Osnovna škola  PLOKITE
         Split, Slavonska 13
           tel.: 021 538 775

KLASA:       406-09/17-01/04
URBROJ:    2181-48-17-02

Split, 19.prosinca 2017.godine.

Sukladno odredbama Pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola čiji je osnivač  Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita, broj: 50/16., od 07.10.2016., KLASA: 602-02/16-01/118, URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2) Osnovna škola Plokite, Split, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje na korištenje prostora Škole


 

1. Javni natječaj za dodjelu prostora Osnovne škole „Plokite“ iz Splita, Slavonska 13, na korištenje udrugama, ustanovama i pravnim osobama u vremenu od 01.veljače 2018. do 31.kolovoza 2019.godine:

R.b Lokacija Površina Namjena Naknada za korištenje
1. Slavonska 13 288m2 Dvorana za sportske aktivnosti 150,00 kn po satu korištenja

Prostor se daje na korištenje radnim danima (ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom) u vremenu od 21.30 do 22.30 sati, subotom od 12.00 do 20.00 sati. Prijavitelj je obvezan navesti željeni termin i broj sati korištenja.

2. Pravo podnošenja pisane prijave za dodjelu prostora na korištenje imaju udruge, ustanove i pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u drugi odgovarajući registar,
 • da imaju sjedište na području Grada Splita,
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija  pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te da vode transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa i poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada Splita,
 • imaju organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge (pravne osobe) ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje definirane člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26./15. u daljnjem tekstu: Uredba),
 • prijava na natječaj mora sadržavati sve tražene podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom,
 • uredno su ispunili sve obveze temeljem ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora sa Školom.

3. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra,
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
 • presliku važećeg  statuta udruge sa svim  izmjenama i dopunama,
 • ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Splita,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od trideset (30) dana od dana objave javnog natječaja,
 • popis zaposlenih osoba  (na određeno i neodređeno vrijeme),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge (ustanove, pravne osobe) ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48.Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba),
 • ispunjeni obrazac izjave ovlaštene osobe za zastupanje o nepostojanju duga s osnove sa Školom ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora,
 • druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

4. Prijava za dodjelu jednog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

5. Kriteriji i mjerila za bodovanje prijava pristiglih na natječaj za dodjelu na korištenje prostora škola (termina korištenja prostora) su:

a.) Godine aktivnog djelovanja podnositelja prijave

- za svaku godinu aktivnog djelovanja

………………….....................................

1 bod

b.) Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme

- do 2

………………………………………………………………………………

1 bod

- od 3 do 5

………………………………………………………………………………

3 boda

- od 6 do 10

………………………………………………………………………………

5 bodova

- više od 10

……………………………………………………………………………....

7 bodova

c.)  Broj članova udruge i/ili volontera

- do 5

…………………………………………………………………………..

1 bod

- od 6 do 10

…………………………………........................................................

3 boda

- od 11 do 20

………………………………………………………………………......

5 bodova

- od 21 do 30

………………………………………………………………………......

7 bodova

- više od 30

…………………………………………………………………………..

9 bodova

d.) Neposredni rad s korisnicima usluga

- rad s korisni. sku. do 5 korisnika

………………………………………..

1 bod

- rad s kor. sku. od 6 do 10 korisni.

………………………………………..

3 boda

- rad s kor. sku. od 11 do 20 korisni.

………………………………………..

5 bodova

- rad s kor. sku. od 21 do 40 korisni.

………………………………………..

7 bodova

- rad s kor. sku. iznad 40 korisnika

………………………………………..

10 bodova

e.) Ostvarena priznanja, uspjesi, nagrade i slično

- državna

……………………………………………………………………….

8 bodova

- Grada Splita

…………………………………………………………………........

4 boda

- strukovna

……………………………………………………………………….

2 boda

f.) Prethodno korištenje prostora

- prethodno uredno kori. istog pro. u Školi
   (uredno iz. ug. obveza temeljem ranijih ug.)

…………………………………………

10 bodova

g.) Neposredna uključenost učenika Škole u planirane aktivnosti

- učenici Škole će u velikoj mjeri biti uk. u akti. ponuditelja

………………......

2 boda

- korisničku skupinu čine isključivo učenici Škole

…………………..

8 bodova


6. Prijave na natječaj koja ne ispunjava propisane uvjete natječaja bit će odbijena. Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja te provjeru prijava pristiglih na natječaj pisanim će putem obavijestiti podnositelja odbijene prijave o razlozima odbijanja prijave.

Prijavitelj čija je prijava na natječaj odbijena iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ima pravo u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja obavijestiti o odbijanju prijave podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Pisani prigovor podnosi se na adresu Osnovna škola „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti o odbijanju prijave.

7. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje utvrđuje prijedlog liste prvenstva koja se objavljuje na mrežnoj stranici Osnovne škole „Plokite“.

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje će pisanim putem obavijestiti prijavitelja o statusu njihove prijave u roku od osam (8) dana od dana utvrđivanja prijedloga liste za dodjelu prostora na korištenje.

Na prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora na korištenje prijavitelji mogu uložiti prigovor Povjerenstvu za prigovore zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva. Prigovor se može podnijeti isključivo na bodovanje nekog kriterija.

Pisani prigovor podnosi se na protokol Škole na adresi Osnovne škole „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga liste prvenstva.

Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

8. Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog prostora, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje, utvrđuje Školski odbor.

9. Na temelju utvrđene konačne liste prvenstva ravnatelj Škole sklapa s prijaviteljima ugovor o korištenju prostora na određeno vremensko razdoblje (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za davani prostor ne pristupi zaključenju ugovora Školski odbor će predložiti ravnatelju slijedećeg prijavitelja s konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na korištenje u vremenu od 01.listopada 2017. do 31.kolovoza 2019.godine kao javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije snosi korisnik.

10. Pisane prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje na određeno vrijeme“ preporučeno poštom na adresu: Osnovna škola „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split ili osobnom dostavom na protokol Škole na istoj adresi.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazac prijave popunjava se na računalu, a može se preuzeti na mrežnim stranicama Osnovne škole „Plokite“  http://os-plokite-st.skole.hr/.

Prijava u papirnatom obliku sadržava: obrazac prijave ovjeren službenim pečatom i vlastoručno potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje te popratnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave na mrežnim stranicama Osnovne škole „Plokite“  http://os-plokite-st.skole.hr/, odnosno objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu „Slobodne Dalmacije“.

 

Osnovna škola Plokite


Priloženi dokumenti:

-  Izjava o ispunjenim obvezama
-  Izjava o nepostojanju duga
-  Obrazac prijave na javni natječaj
-  Javni natječaj za davanje na koirštenje prostora Škole


do kraja 1.polugodišta
Božićne pjesme

E-Dnevnik od 10.09.2018.
ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2016./17.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Školski list 2013

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
Važni dokumenti
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
07.12.2018. 15:30
Održan Strateški forum o digitalnom sazrijevanju škola
U organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održan je Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola". Na Forumu su uz pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja, prof. Lidiju Kralj sudjelovali i Ádám Horváth iz mađarskog Centra za digitalnu pedagogiju i metodologiju i Borut Čampelj iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta u Sloveniji.

04.12.2018. 09:01
Najava: Strateški forum "Digitalno sazrijevanje škola"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizira Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola", koji će se održati u srijedu, 5. prosinca 2018. godine s početkom u 15 sati u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

03.12.2018. 08:40
NATO vježba "Cyber Coalition 2018"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET sudjelovala je u jedanaestoj po redu NATO vježbi zaštite NATO i nacionalnih računalnih sustava pod nazivom "Cyber Coalition 2018". 

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju