preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 

OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
       Split, Slavonska 13
         tel.: 021 538 775

U Splitu, 04.kolovoza 2017.godine.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

raspisuje 
NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta

 

Radno mjesto: REHABILITATOR/ICA EDUKATOR/ICA za rad s učenicima s oštećenjem vida


Mjesto rada:                 Split, Splitsko-dalmatinska županija 
Broj traženih radnika:   1
Vrsta zaposlenja:          Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:              Puno radno vrijeme
Smještaj:                       Nema smještaja 
Naknada za prijevoz:    U cijelosti

Natječaj vrijedi od:        04.08.2017.
Natječaj vrijedi do:        11.08.2017. 

Razina obrazovanja:     Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 
Radno iskustvo:            Nije važno

 

REHABILITATOR/ICA EDUKATOR/ICA za rad s učenicima s oštećenjem vida u osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije, 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7./17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. 

Uz prijavu priložiti:

-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu (domovnicu),
-    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu), 
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da 
     nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
     osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji ostvaruje pravo pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola PLOKITE, Slavonska 13, 21000 Split

 

 

Osnovna škola  PLOKITE
         Split, Slavonska 13
           tel.: 021 538 775

KLASA:       406-09/17-01/03
URBROJ:    2181-48-17-05

Split, 04.kolovoza 2017.godine.

Sukladno odredbama Pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola čiji je osnivač  Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita, broj: 50/16., od 07.10.2016., KLASA: 602-02/16-01/118, URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2) Osnovna škola Plokite, Split, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje na korištenje prostora Škole


 

1. Javni natječaj za dodjelu prostora Osnovne škole „Plokite“ iz Splita, Slavonska 13, na korištenje udrugama, ustanovama i pravnim osobama u vremenu od 01.listopada 2017. do 31.kolovoza 2019.godine, osim u vrijeme ljetnog odmora za učenike:

R.b Lokacija Površina Namjena Naknada za korištenje
1. Slavonska 13 288m2 Dvorana za sportske aktivnosti 100,00 kn po satu korištenja

Prostor se daje na korištenje radnim danima (od ponedjeljka do petaka) u vremenu od 19.30 do 21.30 sati, subotom od 08.00 do 12.00 sati te nedjeljom od 16.00 do 20.00 sati. Prijavitelj je obvezan navesti željeni termin i broj sati korištenja.

2. Pravo podnošenja pisane prijave za dodjelu prostora na korištenje imaju udruge, ustanove i pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u drugi odgovarajući registar,
 • da imaju sjedište na području Grada Splita,
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija  pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te da vode transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa i poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada Splita,
 • imaju organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge (pravne osobe) ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje definirane člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26./15. u daljnjem tekstu: Uredba),
 • prijava na natječaj mora sadržavati sve tražene podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom,
 • uredno su ispunili sve obveze temeljem ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora sa Školom.

3. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra,
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
 • presliku važećeg  statuta udruge sa svim  izmjenama i dopunama,
 • ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Splita,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od trideset (30) dana od dana objave javnog natječaja,
 • popis zaposlenih osoba  (na određeno i neodređeno vrijeme),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge (ustanove, pravne osobe) ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48.Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba),
 • ispunjeni obrazac izjave ovlaštene osobe za zastupanje o nepostojanju duga s osnove sa Školom ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora,
 • druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

4. Prijava za dodjelu jednog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

5. Kriteriji i mjerila za bodovanje prijava pristiglih na natječaj za dodjelu na korištenje prostora škola (termina korištenja prostora) su:

a.) Godine aktivnog djelovanja podnositelja prijave

- za svaku godinu aktivnog djelovanja

………………….....................................

1 bod

b.) Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme

- do 2

………………………………………………………………………………

1 bod

- od 3 do 5

………………………………………………………………………………

3 boda

- od 6 do 10

………………………………………………………………………………

5 bodova

- više od 10

……………………………………………………………………………....

7 bodova

c.)  Broj članova udruge i/ili volontera

- do 5

…………………………………………………………………………..

1 bod

- od 6 do 10

…………………………………........................................................

3 boda

- od 11 do 20

………………………………………………………………………......

5 bodova

- od 21 do 30

………………………………………………………………………......

7 bodova

- više od 30

…………………………………………………………………………..

9 bodova

d.) Neposredni rad s korisnicima usluga

- rad s korisni. sku. do 5 korisnika

………………………………………..

1 bod

- rad s kor. sku. od 6 do 10 korisni.

………………………………………..

3 boda

- rad s kor. sku. od 11 do 20 korisni.

………………………………………..

5 bodova

- rad s kor. sku. od 21 do 40 korisni.

………………………………………..

7 bodova

- rad s kor. sku. iznad 40 korisnika

………………………………………..

10 bodova

e.) Ostvarena priznanja, uspjesi, nagrade i slično

- državna

……………………………………………………………………….

8 bodova

- Grada Splita

…………………………………………………………………........

4 boda

- strukovna

……………………………………………………………………….

2 boda

f.) Prethodno korištenje prostora

- prethodno uredno kori. istog pro. u Školi
   (uredno iz. ug. obveza temeljem ranijih ug.)

…………………………………………

10 bodova

g.) Neposredna uključenost učenika Škole u planirane aktivnosti

- učenici Škole će u velikoj mjeri biti uk. u akti. ponuditelja

………………......

2 boda

- korisničku skupinu čine isključivo učenici Škole

…………………..

8 bodova


6. Prijave na natječaj koja ne ispunjava propisane uvjete natječaja bit će odbijena. Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja te provjeru prijava pristiglih na natječaj pisanim će putem obavijestiti podnositelja odbijene prijave o razlozima odbijanja prijave.

Prijavitelj čija je prijava na natječaj odbijena iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ima pravo u roku od osam (8) dana od dana zaprimanja obavijestiti o odbijanju prijave podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Pisani prigovor podnosi se na adresu Osnovna škola „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti o odbijanju prijave.

7. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje utvrđuje prijedlog liste prvenstva koja se objavljuje na mrežnoj stranici Osnovne škole „Plokite“.

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje će pisanim putem obavijestiti prijavitelja o statusu njihove prijave u roku od osam (8) dana od dana utvrđivanja prijedloga liste za dodjelu prostora na korištenje.

Na prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora na korištenje prijavitelji mogu uložiti prigovor Povjerenstvu za prigovore zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva. Prigovor se može podnijeti isključivo na bodovanje nekog kriterija.

Pisani prigovor podnosi se na protokol Škole na adresi Osnovne škole „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga liste prvenstva.

Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

8. Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog prostora, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje, utvrđuje Školski odbor.

9. Na temelju utvrđene konačne liste prvenstva ravnatelj Škole sklapa s prijaviteljima ugovor o korištenju prostora na određeno vremensko razdoblje (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za davani prostor ne pristupi zaključenju ugovora Školski odbor će predložiti ravnatelju slijedećeg prijavitelja s konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na korištenje u vremenu od 01.listopada 2017. do 31.kolovoza 2019.godine kao javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije snosi korisnik.

10. Pisane prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje na određeno vrijeme“ preporučeno poštom na adresu: Osnovna škola „Plokite“, Slavonska 13, 21000 Split ili osobnom dostavom na protokol Škole na istoj adresi.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazac prijave popunjava se na računalu, a može se preuzeti na mrežnim stranicama Osnovne škole „Plokite“  http://os-plokite-st.skole.hr/.

Prijava u papirnatom obliku sadržava: obrazac prijave ovjeren službenim pečatom i vlastoručno potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje te popratnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave na mrežnim stranicama Osnovne škole „Plokite“  http://os-plokite-st.skole.hr/, odnosno objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu „Slobodne Dalmacije“.

 

Osnovna škola Plokite


Priloženi dokumenti:

Izjava o ispunjenim obvezama
Izjava o nepostojanju duga
Obrazac prijave na javni natječaj
Javni natječaj za davanje na koirštenje prostora Škole


OGLASNA PLOČA


Sjednica UČITELJSKOG VIJEĆA
utorak, 11.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice UV-a


Sjednica VIJEĆA RODITELJA
utorak, 11.svibnja 2021. u 18.00 sati 
Dnevni red sjednice VR-a


Sjednica SKUPA RADNIKA
četvrtak, 13.svibnja 2021. u 12.40 sati
Dnevni red sjednice SR-a

do kraja II.pougodišta

Osnovna škola PLOKITE

E-Dnevnik od 10.09.2018.
"Poštujte naše znakove"

 

 

GALERIJA UČENIČKIH RADOVA

 

COVID - 19
Važni dokumenti
UPUTE Microsoft Teams
CISCO WEBEX MEETING
Matific za škole
TABLET S&T 8788_7
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Office 365
HRlektire.com
CENTAR IZVRSNOSTI

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

Hrvatski pravopis

ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2019./20.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

DISLAJKAM MRŽNJU

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI
Lista linkova je prazna
DNEVNI TISAK
Lista linkova je prazna
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Srednje škole u Splitu
Lista linkova je prazna
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
CARNET
07.05.2021. 10:08
Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio"
U četvrtak, 13. svibnja 2021. godine s početkom u 13 sati nastavljamo edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio". Sedmi u ... The post Webinar: "Kako unaprijediti sadržaj tečaja uz pomoć H5P alata – 1. dio" appeared first on CARNET .

06.05.2021. 15:52
Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu aktivne mrežne opreme za nadogradnju okosnice CARNET mreže u sklopu projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa ... The post Prethodno savjetovanje – Nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže appeared first on CARNET .

05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju